Assessoria fiscal, laboral i comptable

 

 

L'assessorem en matèria fiscal, tributària i comptable per a la gestió del seu negoci, informant-li les novetats que li puguin afectar.

 

ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

Planificació fiscal

Impost Renda Persones Físiques.

Impost sobre el Valor Afegit.

Impost sobre Societats.

Assistència, representació i defensa davant AEAT.

 

ASSESSORAMENT I GESTIÓ COMPTABLE

Comptabilització d'operacions.

Confecció de llibres comptables.

Control de Balanços

Dipòsit de Comptes Anuals.

 

ASSESSORAMENT LABORAL

Nòmines i contractes.

Altes i baixes de treballadors.

Liquidacions de Seguretat Social.

Sancions i acomiadaments treballadors.

Tramitació incapacitat temporal i accidents.